Hotărârea nr. 319/2000

OBIECT: EXPERTIZA TEHNICA IMOBIL STR. PAVILIOANELE C.F.R. NR. 6 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.31078 DIN 4 OCTOMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AMENA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 319

din data de 18 decembrie 2000

OBIECT:  expertiza tehnică imobil str. Pavilioanele C.F.R. nr. 6

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 31.078 din 4 octombrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, cu privire la documentaţia de expertiză tehnică imobil str. Pavilioanele C.F.R. nr. 6,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere din raportul de expertiză privind imobilul din str. Pavilioanele C.F.R. nr. 6, atât în ceea ce priveşte situaţia construcţiilor cât şi cea valorică.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  NADUDVARY