Hotărârea nr. 318/2000

OBIECT: APROBARE P.U.Z. ZONA STUPINI ETAPA IV-UTR 106, 107, 108 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 33378 DIN 16 OCTOMBRIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE SI AM

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 318

din data de 18 decembrie 2000

OBIECT:  aprobare P.U.Z. Zona Stupini etapa IV - UTR 106, 107, 108

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 33.378 din 16 octombrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind proiectul P.U.Z. zona Stupini etapa IV - UTR 106, 107, 108,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi Ordinului M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.Z. - Zona Stupini etapa IV - UTR 106, 107, 108 însoţit de regulamentul aferent, proiect nr. 11/1998, elaborat de către arhitect Ileana Filipescu şi iniţiat de către Consiliul Local al Municipiului Braşov.

     ART. 2. În termen de 12 luni de la data emiterii prezentei hotărâri, Compania Apa va prezenta o soluţie de evacuare a apelor uzate colectate din zona studiată în prezentul P.U.Z., în conformitate cu prevederile P.U.G. Municipiul Braşov.

     ART. 3. Autorizarea construcţiilor de locuinţe pe loturi individuale se va face după autorizarea parcelărilor conform art. 30 din Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000, cu respectarea regulamentului aferent P.U.Z., iar autorizarea construcţiilor cu alte funcţiuni se va face numai după aprobarea unor documentaţii P.U.D.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  NADUDVARY