Hotărârea nr. 317/2000

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.81/1992, MODIFICATA SI REPUBLICATA PRIN H.C.L. NR.252/1997 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.55.209 DIN 4 DECEMBRIE 2000

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 317

din data de 18 decembrie 2000

OBIECT:  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 81/1992, modificată şi republicată prin H.C.L. nr. 252/1997

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 55.209 din 4 decembrie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, prin care se propune revocarea H.C.L. nr. 81/1992, modificată şi republicată prin H.C.L. nr. 252/1997,

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000,

În temiul art. 20, litera s şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 81/1992, modificată şi republicată prin H.C.L. nr. 252/1997, începând cu data de 1 ianuarie 2001, cât şi orice alte dispoziţii emise în executarea acestor hotărâri.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  NADUDVARY