Hotărârea nr. 316/2000

OBIECT: MODIFICAREA CAPITOLULUI IV - CONTROL DIN REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI DE PARCARE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND PROPUNERILE DE MODIFICARE A CAPITOLULUI IV - CO

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 316

din data de 18 decembrie 2000

OBIECT:  modificarea Capitolului IV - Control din Regulamentul de funcţionare al sistemului de parcare

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 decembrie 2000,

Analizând propunerile de modificare a capitolului IV - Control din Regulamentul de funcţionare al sistemului de parcare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 32/1968 şi ale H.C.L. nr. 32/1968 şi ale H.C.L. nr. 67/1999,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de parcare după cum urmează:

CAPITOLUL IV - CONTROL

1. Art. 5 se modifică şi va avea următorul conţinut:

"Prin dispoziţie, Primarul va împuternici angajaţii firmei concesoare în ceea ce priveşte constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi stabilirea despăgubirilor datorate de contravenient".

2. Art. 6 se modifică şi va avea următorul conţinut:

"Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) Neplata tarifului de parcare.

b) Neexpunerea la loc vizibil a chitanţelor, tichetelor, abonamentelor astfel încât să permită descifrarea acestora.

c) Parcarea în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor handicapate;

d) Depăşirea timpului de parcare plătit;

e) Staţionarea maşinilor agricole, a vehiculelor industriale, a camioanelor şi a tuturor mijloacelor de transport care nu intră în spaţiul de parcare delimitat de semnalele orizontale;

f) Parcarea cu nerespectarea marcajelor (pe zonele haşurate, intrări în imobile şi locurile rezervate)".

3. Art. 6 se completează după cum urmează:

"Art. 61 Contravenţiile săvârşite de conducătorii auto se sancţionează precum urmează:

Contravenţiile prevăzute la literele a, b, c, d, e din art. 6, săvârşite în zonele I, cu amendă de la 100.000 lei până la 250.000 lei.

Contravenţiile prevăzute la literele a, b, c, d, e din art. 6, săvârşite în zonele II, cu amendă de la 80.000 lei până la 200.000 lei.

Contravenţiile prevăzute la literele a, b, c, d, e din art. 6, săvârşite în zonele III, cu amendă de la 60.000 lei până la 150.000 lei.

Contravenţia prevăzută la art. 6, litera f se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei până la 400.000 lei în zonele I, cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei în zonele II, cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Concesionarul are posibilitatea ca în loc de întocmirea procesului-verbal să procedeze la blocarea roţilor, iar pentru deblocare se va percepe tariful de 100.000 lei.

Art. 62 Odată cu constatarea contravenţiei agenţii firmei concesionare vor stabili prin procesul-verbal de constatare şi cuantumul despăgubirii, care va fi stabilit între minimul tarifului/oră şi tariful a 10 ore + cheltuieli efectuate firmei concesionare.

Împreună cu procesul-verbal de constatare a contravenţiei se va comunica contravenientului şi nştiinţarea de plată pentru despăgubire. În înştiinţarea de plată se va prevedea expres că dacă nu se achită amenda şi despăgubirea în termen de 15 zile de la comunicare se va trece la executarea silită.

Art. 63 Procesul-verbal se va întocmi şi comunica conform dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 32/1968.

Art. 64  Dacă contravenientul va achita pe loc amenda sau în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal va plăti jumătate din minimul amenzii prevăzută de prezentul regulament pentru fapta săvârşită.

Dacă contravenientul se angajează sub semnătură să achite, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute pentru fapta săvârşită, agentul firmei concesionare va face menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

Plata amenzii se va face la Primăriei Municipiului Braşov, iar contravenientul va preda chitanţa la firma concesionară.

Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se va putea face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plângerea se va depune la sediul Primăriei.

Plângerea se soluţionează de instanţa competentă.

     ART. 2. Regulamentul de funcţionare al sistemului de parcare astfel modificat va fi republicat.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  NADUDVARY