Hotărârea nr. 314/2000

OBIECT: ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE COLABORARE CU PRESTATORI DE SERVICII PENTRU ÎNCASAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU PERSOANE FIZICE PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2001 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 DE

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 314

din data de 18 decembrie 2000

OBIECT:  încheierea contractului de colaborare cu prestatorii de servicii pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale pentru persoane fizice pe trimestrul I al anului 2001

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 55.814 din 6 decembrie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, prin care se propune încheierea unor contracte de colaborare cu diferiţi prestatori de servicii care au casierii în toate zonele oraşului,

Având în vedere prevederile art. 5, pct. 4 din Legea finanţelor publice locale nr. 189/1998,

În temiul art. 20, literele f, h din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă încheierea contractului de colaborare cu prestatori de servicii care au comisionul cel mai mic pentru încasarea în primul trimestru al anului 2001 a impozitelor şi taxelor locale fără rămăşiţe pentru persoane fizice.

     ART. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 10 ianuarie 2000.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  NADUDVARY