Hotărârea nr. 313/2000

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2000 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.31.392/2000 AL DIRECTIEI ECONOMICE ÎN CARE SE PROPUNE APROBAR

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 313

din data de 18 decembrie 2000

OBIECT:  aprobarea bugetului rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 31.392/2000 al Direcţiei Economice, în care se propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2000 în sumă de 423.371.763 mii lei la partea de venituri şi 427.380.246 mii lei la partea de cheltuieli,

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, 

În temiul art. 20, litera o şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului raşov pe anul 2000 în sumă de 423.371.763 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 427.380.246 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  NADUDVARY 

ANEXA                                 

la H.C.L. nr. 313/2000               

- mii lei -                       

 

COD

Denumire venit/cheltuială

Buget aprobat prin H.C.L. nr. 301/2000

Influenţe

Buget rectificat

48.02

Venituri proprii, din care:

Venituri cu destinaţie specială

169.139.658

29.791.264

-7.316.299

-1.616.299

161.823.359

28.478.149

32.02 Cote defalcate din impozitul pe salarii

21.266.000

 

21.266.000

34.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

182.350.000

+5.738.084

188.088.084

34.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

3.790.882

 

3.790.882

34.02.03 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice

36.050.000

 

36.060.000

39.02 Subvenţii primite de la alte bugete

13.532.438

-1.179.00

12.353.438

  TOTAL VENITURI

426.128.978

-2.757.215

423.371.763

51.02 Autorităţi publice

42.910.350

-410.565

42.499.785

57.02 Învăţământ

45.654.580

0

45.654.580

58.02 Sănătate

2.850

-230.000

2.620.000

59.02 Cultură

28.206.705

0

28.206.705

60.02 Asistenţă socială

21.403.248

-1.179.000

20.224.248

63.02 Servicii de Dezvoltare Publică şi Locuinţe

192.549.805

-1.458.100

191.091.705

68.02 Transporturi

56.540.396

+1.800.565

58.373.961

72.02 Alte acţiuni

6.222.630

0

6.222.630

95.02 Fond de rezervă

29.791.264

+2.695.368

32.486.632

  TOTAL CHELTUIELI

462.128.978

+1.250.268

472.380.246

  DEFICIT

0

-4.008.483

-4.008.483