Hotărârea nr. 312/2000

OBIECT: CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ÎNCALZIRE SI PREPARARE A APEI CALDE ÎN ZONA ASTRA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 18 DECEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.25247/2000 AL DIRECTIEI PATRIMONIU, SERVICIUL EVI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 312

din data de 18 decembrie 2000

OBIECT:  concesionarea serviciului de încălzire şi preparare a apei calde în zona Astra

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 18 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 25247/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea serviciului de încălzire şi preparare a apei calde în zona Astra,

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998, ale Legii nr. 219/1998, ale Legii nr. 69/1991, republicată şi ale O.G. nr. 15/1993,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă în principiu colaborarea sau încheierea unor contracte de închiriere între R.A. Termo şi persoanele juridice interesate în exploatarea, întreţinerea şi modernizarea C.T. şi P.T.

     ART. 2. R.A. Termo va prezenta în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei, un conţinut cadru cu reguli generale privind încheierea contractelor de colaborare sau închiriere conform art. 1, contracte care vor conţine o clauză privind dreptul de preemţiune al celor ce închiriază în cazul concesionării C.T.-urilor şi P.T.-urilor, în momentul îndeplinirii condiţiilor legale şi obligaţia lor de a întocmi studiul de oportunitate.

     ART. 3. R.A. Termo va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  NADUDVARY