Hotărârea nr. 311/2000

OBIECT: RECTIFICAREA NUMERELOR TOP SI A SUPRAFETELOR DE TEREN ÎNSCRISE LA ART. 2 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 423/1999; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 DECEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 21.239/2

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 311

din data de 4 decembrie 2000

OBIECT:  rectificarea numerelor top şi a suprafeţelor de teren înscrise la art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 423/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 21.239/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind rectificarea numerelor top şi a suprafeţelor de teren din art. 2 din H.C.L. nr. 234/1999,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se modifică art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 423/1999, astfel:

"Se aprobă darea în folosinţă gratuită pentru construcţia de locuinţe către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe durata executării construcţiilor, până la predarea acestora către beneficiarii de credite, a terenului situat în Braşov, str. V. Alecsandri, care se vor înscrie în C.F. nr. 10283, cu nr.top. 6749/1/3, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 462,25 m.p., nr.top. 6749/1/4, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 462,25 şi nr.top. 6749/1/5, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 462,25 m.p."

     ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 423/1999 astfel modificată va fi republicată.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  SCRIPCARU

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 423

republicată conform H.C.L. nr. 311/2000

OBIECT: dara în folosinţă gratuită a unor terenuri destinate construirii de locuinţe către Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 20 decembrie 1999,

Analizând referatul nr. 21.239/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind darea în folosinţă gratuită a unor terenuri destinate construirii de locuinţe către Agenţia Naţională pentru Locuinţe,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 148/1999, Legea nr. 152/1998 şi art. 86 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pentru construcţia de locuinţe, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe durata executării construcţiilor, până la predarea acestora către beneficiarii de credite, a terenului situat în Braşov, str. Molidului, înscris în C.F. nr. 26773, nr.top. iniţial 6760/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 25.000 m.p. din totalul de 81.240,73 m.p., conform planurilor de situaţie anexă la prezenta hotărâre.

       ART. 2. Se aprobă darea în folosinţă gratuită pentru construcţia de locuinţe către Agenţia Naţională pentru Locuinţe pe durata executării construcţiilor, până la predarea acestora către beneficiarii de credite, a terenului situat în Braşov, str. V. Alecsandri, care se vor înscrie în C.F. nr. 10283, cu nr.top. 6749/1/3, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 462,25 m.p., nr.top. 6749/1/4, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 462,25 şi nr.top. 6749/1/5, proprietatea Statului Român, în suprafaţă de 462,25 m.p.

       ART. 3. După finalizarea lucărilor de construire şi predare a locuinţelor către beneficiarii de credit, aceştia dobândesc un drept de folosinţă gratuită, asupra terenului aferent pe durata existenţei construcţiei.

      ART. 4. Direcţia Arhitectură Urbanism şi Direcţia Patrimoniu vor asigura întocmirea documentaţiei de dezmembrare a terenurilor menţionate la art. 1 şi 2, care va fi plătită din bugetul local.

      ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

GHEORGHE   SCRIPCARU