Hotărârea nr. 310/2000

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 87/2000, PRIVIND "REGULAMENTUL DE TOALETARE SI TAIERE ARBORI SI ARBUSTI DE PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRASOV. VALORIFICAREA MATERIALULUI LEMNOS REZULTAT. AMENAJAREA ZONELOR VERZI ÎN MUNICIPIUL BRASOV;

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 310

din data de 4 decembrie 2000

OBIECT:  modificarea H.C.L. nr. 87/2000, a Regulamentului de toaletare şi tăiere arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov. Valorificarea materialului lemnos rezultat. Amenajarea zonelor verzi în municipiul Braşov.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 33.175/16.10.2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Administrare Domeniu Public, Curăţenie Oraş, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 87/2000, privind Regulamentul de toaletare şi tăiere arbori şi arbuşti de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov, valorificarea materialului lemnos rezultat şi amenajarea zonelor verzi în Municipiul Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995, privind protecţia mediului, republicată în M.O. nr. 70/17.02.2000,

În temiul art. 20, litera p şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă modificarea articolelor 9, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 25 şi 33 din Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2000, după cum urmează:

* art. 9 din H.C.L. nr. 87/2000 se va completa cu următorul alineat:

"Tăierile exemplarelor uscate din aliniamentele stradale vor fi executate de către Primăria Municipiului Braşov".

* art. 12 din H.C.L. nr. 87/2000, ultimul alineat se va completa şi va avea următorul conţinut:

"Contravaloarea puieţilor de arbori va fi achitată la Casieria Primăriei Municipiului Braşov, în contul 2831020108 - Plantări arbori. Sunt scutite de această taxă persoanele fizice al căror venit lunar este mai mic decât salariul minim pe economie".

* art. 13 din H.C.L. nr. 87/2000, ultimul alineat se va completa şi va avea următorul conţinut:

"În cazul arborilor situaţi pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov, în incinte administrate de: agenţi economici, societăţi comerciale sau în curţile imobilelor administrate de RIAL, tăierea arborilor se va face după obţinerea autorizaţiei de tăiere, cheltuielile fiind suportate de administratorul legal, iar masa lemnoasă rezultată va fi valorificată de Primăria Municipiului Braşov".

* art. 14 din H.C.L. nr. 87/2000, se va completa şi va avea următorul conţinut:

"Pe terenurile proprietate persoanală, tăierile de arbori se execută respectându-se prevederile art. 9 - 12, cheltuielile legate de tăiere fiind suportate de proprietar, acesta urmând a valorifica şi masa lemnoasă rezultată".

* art. 16 din H.C.L. nr. 87/2000, ultimul alineat se va completa şi va avea următorul conţinut:

"Solicitantul va reface cu mijloace proprii zona verde afectată sub îndrumarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, sau va achita la Primăria Municipiului Braşov, contravaloarea materialului dendrologic ce urmează a fi defrişat şi a manoperei necesare replantării, la tarifele practicate la data solicitărilor, urmând ca reamenajarea zonei verzi să fie executată de agenţi economici împuterniciţi de către Primăria Municipiului Braşov, în zonele stabilite de aceasta".

* art. 21 din H.C.L. nr. 87/2000, ultimele două alineate se vor completa şi vor avea următorul conţinut:

"Plata taxei de tăiere, în valoare de 100.000 lei pentru fiecare arbore tăiat, achitarea taxei condiţionând eliberarea avizului de tăiere".

"Persoanele fizice şi juridice ce solicită tăierea de arbori sunt obligate să prezinte plan de replantare, vizat de serviciul de specialitate din Primăria Municipiului Braşov".

* art. 22 din H.C.L. nr. 87/2000, ultim alineat, se va completa şi va avea următorul conţinut:

"Societăţile comerciale şi agenţii economici din raza Municipiului Braşov care solicită Primăriei Municipiului Braşov conifere pentru împodobire, sunt obligate să achite contravaloarea a 10 puieţi de arbori din aceeaşi specie cu exemplarul tăiat precum şi taxa de tăiere stipulată la art. 22, pentru fiecare arbore tăiat.

Societăţile comerciale şi agenţii economici vor trebui să prezinte organelor de control abilitate de Primăria Municipiului Braşov, documentele justificative ce se referă la provenienţa coniferelor".

* art. 25 din H.C.L. nr. 87/2000, primul alineat se va completa şi va avea următorul conţinut:

"Cantitatea de masă lemnoasă rezultată în urma tăierii de arbori, de pe domeniul public şi privat al Municipiului Braşov, înscrisă în APV-ul emis de Ocolul Silvic, se va înregistra în Contabilitatea Primăriei, urmând a fi valorificată în conformitate cu legislaţia în vigoare".

*art. 33 din H.C.L. nr. 87/2000, al doilea alineat, se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face în baza Legii nr. 32/1968, cu excepţia articolelor 25, 26 şi 27, după cum urmează:

  • cu amendă cuprinsă între:

           - 2.500.000-4.000.000 lei pentru persoane fizice;

           - 3.000.000-5.000.000 lei pentru persoane juridice,

care încalcă prevederile art. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 12, 20, 31, 32.

  • cu amendă cuprinsă între:

            - 3.000.000-5.000.000 lei pentru persoane fizice

            - 5.000.000-10.000.000 lei pentru persoane juridice,

care încalcă prevederile art. 13, 19, 26, 35.

  • cu amendă cuprinsă între:

            - 7.000.000-10.000.000 lei pentru persoane fizice,

            - 10.000.000-20.000.000 lei pentru persoane juridice,

care încalcă prevederile art. 15, 16, 17, 18, 21, 22.

     ART. 2. Art. 20 din Regulament se abrogă.

     ART. 3. Se va introduce un nou articol după art. 19, care va avea următorul conţinut:

"Tăierile şi toaletările de arbori neautorizate constituie contravenţie şi se sancţionează conform Cap. V din prezentul regulament".

     ART. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2000, astfel modificată şi Regulamentul completat, modificat şi renumerotat, va fi republicat.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  SCRIPCARU