Hotărârea nr. 309/2000

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII: "TRANSFORMAREA ÎN CENTRALE TERMICE PE GAZ A PUNCTELOR TERMICE RACORDATE LA CENTRALA TERMICA ZONALA CARPATEX"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 307

din data de 4 decembrie 2000

OBIECT:  aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Transformarea în centrale termice pe gaz a punctelor termice racordate la centrala termică zonală Carpatex"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T ad. 29.085/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic Investiţii,

Având în vedere prevederile Legii nr. 189/1998, art. 16, pct. 6, alin. 2,

În temiul art. 20, litera c  din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Transformarea în centrale termice pe gaz a punctelor termice racordate la centrala termică zonală Carpatex".

Valoarea totală                       - 8.039.000 mii lei

preţuri octombrie 2000               

din care: C + M                       - 1.854.000 mii lei

         Utilaje                      - 5.481.140 mii lei

Capacităţi:

  • debit termic instalat           - 2,44 Gcal/h

     din care: - Încălzire            - 1,92 Gcal/h

  • a.c.m.                          - 0,52 Gcal/h

Durata de realizare a investiţiei   - 6 luni

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  SCRIPCARU