Hotărârea nr. 308/2000

OBIECT: COMPENSAREA SUMEI DE 2.000.000.000 LEI, REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA FACTURILOR PRIVIND LIVRAREA DE ENERGIE TERMICA, CU OBLIGATIA DATORATA BUGETULUI LOCAL DE S.C. ROMAN S.A., REPREZENTÂND IMPOZITUL PE CLADIRI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 308

din data de 4 decembrie 2000

OBIECT:  compensarea sumei de 2.000.000.000 lei, reprezentând contravaloarea facturilor pentru livrarea de energie termică, cu obligaţia datorată bugetului local de S.C. Roman S.A., reprezentând impozitul pe clădiri

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. 54.197/24.11.2000 al D.I.T.L., prin care se propune compensarea sumei de 2.000.000.000 lei reprezentând contravaloarea facturilor privind livrarea de energie termică, cu obligaţia datorată bugetului local de S.C. Roman S.A., reprezentând impozit pe clădiri,

Având în vedere prevederile Legii nr. 76/2000 a bugetului de stat, O.U.G. nr. 145/2000, art. 4, art. 5 punct 7 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă compensarea sumei de 2.000.000.000 lei, reprezentând contravaloarea facturilor privind livrarea de energie termică, cu obligaţia datorată bugetului local de S.C. Roman S.A., reprezentând impozit pe clădiri.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  SCRIPCARU