Hotărârea nr. 307/2000

OBIECT: MODIFICAREA H.C.L. NR. 2/1998, PRIVIND "REGULAMENTUL DE SALUBRITATE AL MUNICIPIULUI BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 4 DECEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 33.059/16.10.2000 AL DIRECTIEI GOSPO

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 307

din data de 4 decembrie 2000

OBIECT:  modificarea H.C.L. nr. 2/1998 pentru Regulamentul de salubritate al Municipiului Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 decembrie 2000,

Analizând referatul nr. T 33.059/16.10.2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Administrare Domeniu Public, Curăţenie Oraş, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 2/1998, privind Regulamentul de salubritate al Municipiului Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 137/1995, privind protecţia mediului, republicată în M.O. nr. 70/17.02.2000 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/22.06.2000, privind regimul deşeurilor,

În temiul art. 20, litera p şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă modificarea articolelor 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 2/1998, după cum urmează:

* art. 1 din H.C.L. nr. 2/1998, primul alineat se va completa şi va avea următorul conţinut:

"Având în vedere Legea Sănătăţii nr. 98/1994, Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, Ordonanţa nr. 33/1996, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 şi Legea apelor nr. 107/1996, Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/22.06.2000, Primăria Municipiului Braşov organizează activitatea de salubrizare pe teritoriul Municipiului Braşov, urmărind aplicarea următoarelor reguli de funcţionare".

* nota de la art. 1 din H.C.L. nr. 2/1998, primul alineat se va completa şi va avea următorul conţinut:

"În sensul Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/22.06.2000, prin producător se înţelege orice persoană fizică, persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi independente sau persoana juridică din a cărei activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care a efectuat operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii sau compoziţiei acestor deşeuri".

* nota de la art. 1 din H.C.L. nr. 2/1998, se va completa cu următorul alineat:

"Prin gestionarea deşeurilor se înţelege colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora.

La baza gestionării deşeurilor stau următoarele principii:

a) principiul utilizării numai a proceselor şi metodelor de gestionare a deşeurilor care nu pun în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător;

b) principiul "poluatorul plăteşte",

c) principiul "responsabilităţii producătorului",

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile fără antrenarea unor costuri excesive".

* art. 4, litera d din H.C.L. nr. 2/1998, se va completa şi va avea următorul conţinut:

"Recipientele vor fi menţinute în bună stare şi vor fi înlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanşeităţii. Ele vor fi amplasate în locurile stabilite de Primărie, cu respectarea O.M.S. nr. 536/1997 (trotuare, parcări, alei pietonale) pentru fiecare imobil, asocieaţie de proprietari, societate comercială, instituţie publică şi vor fi menţinute în condiţii salubre".

* art. 5, litera a din H.C.L. nr. 2/1998  se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Locurile pentru depozitarea recipienţilor de colectare a deşeurilor menajere - suprafaţa de depozitare a platformelor se va dimensiona pe baza indicelui maxim de producere a deşeurilor şi a ritmului de evacuare a acestora; nu se recomandă proiectarea şi amenajarea de platforme prea mari care implică ocuparea unor suprafeţe de teren cu altă destinaţie (ex.: spaţii verzi) şi care pot genera uşor disconfort şi insalubritate".

* art. 5, litera b din H.C.L. nr. 2/1998  se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Locurile de depozitare se vor amplasa la distanţe de minim 5 m de ferestrele apartamentelor din blocurile de locuinţe (Ordinul MInistrului Sănătăţii nr. 536/1997, art. 3, litera a)".

* art. 7, litera a din H.C.L. nr. 2/1998 se va completa şi va avea următorul conţinut:

"Serviciul de salubritate sau agentul economic care se va ocupa de gestionarea deşeurilor va folosi sisteme aprobate de colectare a deşeurilor reciclabile şi va asigura dirijarea lor spre procesul de reciclare. În acest scop prestatorul va adopta un sistem de gestiune integrată a deşeurilor prin colectare, asigurarea condiţiilor pentru colectarea etapizată, a condiţiilor pentru colectarea selectivă, preluare, recuperare, neutralizare şi depozitare finală (sticlă, material plastic, hârtie etc.) prin amplasarea în zonele stabilite de Primărie a recipientelor. Aceştia vor fi inscripţionaţi pe tipuri de materiale reciclabile".

* art. 7, litera c din H.C.L. nr.2/1998, se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Deşeurile depozitate în jurul platformelor, respectiv moloz, resturi vegetale, bunuri de larg consum uzate, deşeuri de animale şi păsări etc., vor fi ridicate şi transportate de prestatorul de servicii de salubritate".

* art. 7, litera e din H.C.L. nr. 2/1998 se va completa cu următorul alineat:

"Primăria Municipiului Braşov va stabili programul orar pentru desfăşurarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor menajere care se va efectua preponderent în timpul nopţii".

* art. 7, litera f din H.C.L. nr. 2/1998 se va completa şi va avea următorul conţinut:

"Vehiculele pentru transportul reziduurilor solide trebuie să fie acoperite şi prevăzute cu dispozitive de golire automată a recipienţilor de precolectare secundară şi să nu permită răspândirea conţinutului în timpul transportului. Ele vor fi întreţinute igienic şi dezinfectate periodic, în acest scop, compartimentul destinat deşeurilor va fi executat din materiale rezistente la solicitări mecanice şi agresiuni chimice. De asemenea, vor fi etanşe astfel încât să nu permită scurgeri lichide şi solide".

* art. 7, litera k din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Angajaţii prestatorului de servicii răspunde de stricăciunile produse prin manevrarea necorespunzătoare de către ei însăşi a recipientelor".

* art. 7, litera l din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Prestatorul de servicii de salubritate va dota cu un număr suficient de eurocontainere şi/sau europubele persoane fizice şi juridice, în baza contractelor încheiate de aceştia. Atât dotarea tehnică cât şi echipamentul salariaţilor vor corespunde din punct de vedere igienic şi estetic. Aceşita vor purta emblema firmei prestatoare".

* art. 7, litera m din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Prestatorul de servicii de salubritate are obligaţia să efectueze curăţenia la punctele de colectare, după ridicara deşeurilor menajere şi să execute spălarea recipienţilor la un interval de 2-4 săptămâni, precum şi dezinfecţia şi văruirea lunară a platformelor organizate.

Este interzisă depozitarea de deşuri în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite prin documentaţiile urbanistice.

Prestatorul de servicii de salubritate are obligaţia să dispună de mijloace pentru ridicarea deşeurilor voluminoase, periodic, în baza unui grafic întocmit de prestator, avizat de Primăria Municipiului Braşov".

*art. 7, litera o din H.C.L. nr. 2/1998 se va transforma în art. 7, litera n şi va avea următorul conţinut:

"Prestatorii de servicii de salubritate au obligaţia de a deservi, din zona lor de activitate stabilită, pe toţi producătorii de deşeuri menajere".

*art. 8, litera a din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Persoanele fizice şi juridice producătoare de deşeuri menajere sunt obligate să folosească pentru îndepărtarea acestora un agent prestator de servicii de salubrizare autorizat de Primăria Municipiului Braşov".

* art. 8, litera b din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să menţină în stare de curăţenie spaţiile destinate depozitării deşeurilor menajere (perimetrul platformelor organizate şi punctele de ridicare de la case), fiind interzisă depozitarea de reziduuri lângă recipienţi sau în jurul platformelor).

* art. 8, litera c din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îndepărteze deşeurile produse pentru evitarea poluării mediului şi a altor efecte negative, prin întreţinerea curăţeniei în mod permanent în locurile de precolectare. Se interzice depozitarea gunoiului în perimetrul Municipiului Braşov".

* art. 8, litera e din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Persoanele fizice sau juridice au obligaţia să asigure o permanentă stare de curăţenie şi ordine la locurile de depozitare a materialelor, în curţi, pe căile de acces interioare, pe străzile şi trotuarele din jurul incintelor precum şi pe celelalte terenuri pe care le deţin. Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în construcţii cu caracter provizoriu vor menţine curăţenia în jurul acestora şi vor lua măsuri de a nu murdări carosabilul stradal, în baza documentaţiilor şi autorizaţiilor emise".

* art. 8, litera g din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Producătorii de deşeuri provenite din construcţii precum şi societăţile comerciale care desfăşoară activităţi de construcţii sunt obligaţi să-şi asigure colectarea, sortarea, transportul şi neutralizarea acestora în conformitate cu legislaţia actuală. Pământul vegetal rezultat din decopertări poate fi folosit la amenajări şi reamenajări ale domeniului public şi privat al Primăriei Municipiului Braşov".

* art. 8, litera h din H.C.L. nr. 2/1998 se va completa cu următorul alineat:

"Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente şi persoanele juridice au obligaţia să depună separat deşeurile şi ambalajele reciclabile, acolo unde există recipiente special destinate acestui scop".

* art. 8, litera i din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

" Persoanel fizice şi juridice au obligaţia să respecte locul de amplasare al eurocontainerelor şi europubelelor stabilite de Primăria Municipiului Braşov".

* art. 8, litera j din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Persoanele juridice, cetăţenii cu gospodării individuale şi asociaţiile de proprietari au obligaţia de a asigura combaterea şi stingerea focarelor artropode şi rozătoare vectoare de maladii transmisibile şi/sau generatoare de disconfort din gospodăria proprie sau din spaţiile pe care le deţin".

* art. 8, litera k din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Pentru deşeurile din pieţe Administraţia pieţelor va asigura recipiente marcate şi amplasate în locuri special amenajate. Se va asigura colectarea separată a deşeurilor de origine vegetală care pot fi compostabile şi a celorlalte deşeuri care se prestează la reciclare cum ar fi material plastic, sticlă, hârtie, ş.a. similare cu cele menajere".

* art. 9, punctul 14 din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Dovada plăţii la zi a taxelor şi impozitelor către Municipalitate".

* din nota (foarte important) de la art. 9 din H.C.L. nr. 2/1998, primele două alineate au fost abrogate.

* nota de la art. 9 din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

"Nerespectarea prevederilor art. 7 din prezentul regulament obligă Primăria Municipiului Braşov la ridicarea licenţei de salubritate".

* art. 10 din H.C.L. nr. 2/1998 se va modifica şi va avea următorul conţinut:

Sancţiuni:

Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz:

Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în altfel de condiţii încât, potrivit legii penale, prezintă infracţiuni:

Cu amendă de la 50.000 la 300.000 lei pentru persoane fizice şi de la 250.000 la 1.000.000 lei pentru persoane juridice care încalcă prevederile art. 4, literele c şi e; art. 6, litera b, art. 7, literele a, b şi c şi art. 8, literele a, b, d şi f.

Cu amendă de la 100.000 la 500.000 lei pentru persoane fizice şi de la 400.000 la 1.500.000 lei, pentru persoane juridice care încalcă prevederile art. 4, litera f, art. 6, literele a şi d, art. 7, literele h, l şi m şi art. 8, literele c, e, i şi j.

Cu amendă de la 200.000 la 700.000 lei pentru persoane fizice şi de la 700.000 la 3.000.000 lei pentru persoane juridice care încalcă prevederile art. 4, litera a şi d, art. 6, litera c, art. 7, literele d, e, f, g, i, j, o şi p şi art. 8, litera g şi h.

NOTÃ:

În cazul în care nu se respectă prevederile prezentului regulament privind ridicarea deşeurilor, Primăria, în baza unui proces verbal de constatare, va aplica sancţiuni, conform art. 10 şi va lua măsuri de ridicare şi curăţare a zonei (platformei), urmând ca, contravaloarea prestaţiei să fie suportată de cel care se face vinovat.

     ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 2/1998, astfel modificată şi regulamentul completat, modificat şi renumerotat, vor fi republicate.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  SCRIPCARU