Hotărârea nr. 305/2000

OBIECT: MAJORAREA NIVELULUI TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.53338/20 NOIEMBRIE 2000 AL DIRECTIEI IMPOZITE, TAXE LOCALE, PRIN CARE SE PR

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 305

din data de 29 noiembrie 2000

OBIECT:  majorarea nivelului taxelor extrajudiciare de timbru

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 noiembrie 2000,

Analizând referatul nr. 53.338/20 noiembrie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, prin care se propune majorarea nivelului taxelor extrajudiciare de timbru,

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 2 şi art. 13  punctul (a) din Legea nr. 117/1999, privind taxele extrajudiciare de timbru,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă majorarea cu 40% a nivelului taxelor extrajudiciare de timbru, prevăzute de Legea nr. 117/1999, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu 1 ianuarie 2001.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  FLOROI

ANEXA                     

la H.C.L. nr. 305/2000             

Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru

 

Nr.

crt.

Denumirea serviciului

Taxa - lei

 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, MInisterul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

 
1.

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

 

1.500

 

 

2.

Eliberarea certificatului de producător agricol

5.500

3.

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

  • pentru animale sub 2 ani
  • pentru animale peste 2 ani

1.500

3.000

4.

Certificarea (transcrierea9 transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

  • pentru animale sub 2 ani
  • pentru animale peste 2 ani

6.000

15.700

5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

19.600

6. Eliberarea la cerere a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justitie

5.500

7. Eliberarea la cerere a certificatelor de cazier judiciar

3.900

8. Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

53.900

9. Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

3.000

10. Transcrierea la cerere  în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

3.000

11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară la cererea actelor de stare civilă

3.000

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

3.000

 

 

Nr.

crt.

Capitolul II

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

Taxa - lei

1.

Acte de identitate:

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

d) eliberarea unor cărţi noi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

1.500

 

1.500

20.600

222.000

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

1.500

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

8.000

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

3.900

 

 

Nr.

crt.

CAPITOLUL III

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

Taxa - lei

1.

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

 

12.700

20.200

 

25,000

50.000

 

62.700

75.500

2. Taxe pentru examinarea candidaţilor care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct. 3

De 5 ori taxele prevăzute la pct. 1, corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru toate categoriile cuprinse în permisul anulat

Dublul taxelor prevăzute la pct. 1

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

De 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau pct. 3

 

 

Nr.

crt.

CAPITOLUL IV

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

Taxa - lei

1.

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg inclusiv

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg

132.700

263.000

526.000

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

37.700

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

1.507.800