Hotărârea nr. 304/2000

OBIECT: INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PREVAZUTE DE LEGEA NR.27/1994 PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, REPUBLICATA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.53337 DIN

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 304

din data de 29 noiembrie 2000

OBIECT:  indexarea impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 noiembrie 2000,

Analizând referatul nr. 53.337 din 20 noiembrie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, prin care se propune indexarea impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale,

Având în vedere prevederile art. 58 din O.U.G. nr. 62/28 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Valoarea de referinţă a impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Legea nr. 27/1994 datorate pe anul 2001 se păstrează la nivelul anului 2000.

     ART. 2. Se indexează impozitele şi taxele locale prevăzute de Legea nr. 27/1994, cu modificările ulterioare, prin aplicarea indicelui oficial al preţurilor de consum, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 3. Impozitul pe clădire proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii clădirii determinată pe baza normelor prevăzute în anexa I la lege.

    ART. 4. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a clădirii.

     ART. 5. Impozitul pe teren este:

 • zona A - 4.525 lei/m.p.
 • zona B - 3.400 lei/m.p.
 • zona C - 2.260 lei/m.p.
 • zona D - 1.135 lei/m.p.

      ART. 6. Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte în mod diferenţiat, potrivit anexei nr. 1 la hotărâre.

      ART. 7. Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.

       ART. 8. Taxa de reclamă şi publicitate este 3% din valoarea contractului, exclusiv TVA.

      ART. 9. Taxa pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă de utilaje autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit este cea stabilită în anexa nr. 3 la hotărâre.

      ART. 10. Taxa pentru şederea în staţiunile turistice se determină pe baza cotei de 0,8%, în funcţie de categoria unităţii de cazare, la tarifele practicate de acestea.

      ART. 11. Taxa pentru folosirea locuirlor publice este cea prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

      ART. 12. Taxa pentru ocuparea terenului pentru construcţiile provizorii specifice organizatorilor de şantier sunt cele stabilite în anexa nr. 5 la hotărâre.

      ART. 13. Alte taxe locale sunt cele prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

      ART. 14. Hotărârea Consiliului Local se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.

     ART. 15. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  FLOROI

ANEXA                   

la H.C.L. nr. 304/2000          

TAXE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

                                                                          - lei/an

Mijlocul de transport

Valoarea taxei, în funcţie de capacitatea cilindrică pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune sub 500 cmc

A. Pe uscat

 

1. Autoturisme

 54.300

2.  Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel

108.600 

3. Autotrenuri de orice fel

115.749 

4. Tractoare înmatriculate în evidenţa organelor de poliţie 

126.800 

5. Motociclete, motorete şi scutere 

72.450 

6. Biciclete şi tricicluri cu motor 

22.350 

7. Remorci de orice fel, semiremorci şi rulote:

 • până la 1 tonă, inclusiv
 • între 1-3 tone, inclusiv
 • între 3-5 tone, inclusiv
 • peste 5 tone 
 • 54.300
 • 181.000
 • 271.500
 • 344.300 

B. Pe apă

 
1. Luntre, bărci fără motor folosite pentru uz şi agrement personal

9.100

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

63.400

3. Bărci cu motor

181.100

4. Bacuri, poduri plutitoare

135.800

5. Şalupe

362.100

6. Iahturi

4.525.700

7. Remorchere şi împingătoare

 • până la 500 CP
 • între 501-2.000 CP
 • între 2.001-4.000 CP
 • peste 4.000 CP
 • 452.600
 • 905.100
 • 1.357.700
 • 1.810.300

8. Vapoare

 • pentru fiecare 1000 tone tdw sau fracţiune de tdw

452.600

9. Ceamuri, şlepuri şi baraje fluviale, în funcţie de capacitatea de încărcare:

 • până la 1.500 tone
 • între 1.501-3.000 tone
 • peste 3.000 tone
 • 452.600
 • 678.800
 • 905.100

ANEXA NR. 2                         

la H.C.L. nr. 304/2000                   

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor                   

Denumirea taxei

Valoarea taxei

Certificatul de urbanism în funcţie de suprafaţa terenului pentru care se solicită certificatul (m.p.)

 • până la 150 m.p.
 • până la 250 m.p.
 • până la 500 m.p.
 • până la 750 m.p.
 • până la 1000 m.p.
 • peste 1000 m.p.

Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban

 • 11.300 lei
 • 17.000 lei
 • 22.600 lei
 • 28.300 lei
 • 33.950 lei

54.800 lei + 80 lei/m.p. pentru suprafeţe mai mari de 1000 m.p.

Autorizarea de foraje şi excavări necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol precum şi altor exploatări:

 • pentru fiecare metru pătrat

17.000 lei

Autorizaţiile pentru lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică şi telefonie:

 • de fiecare instalaţie

22.600 lei

Autorizarea construcţiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi panourile de afişaj, firmelor şi reclamelor:

 • pentru fiecare m.p.

31.300 lei

Avizul comisiei urbanism şi amenajarea teritoriului:

pentru fiecare aviz

113.100 lei

Certificat nomenclatură stradală şi adresă:

 • pentru fiecare certificat

22.600 lei

 Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel cu excepţia celor din domeniul construcţiilor, precum şi viza anuală a acestora:

A. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:

 • a) pentru meseriaşi, cărăuşi
 • b) pentru cazane de fabricat rachiu
 • c) pentru liber profesionişti
 • d) pentru mori, prese de ulei şi darace
 • e) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus

B. Autorizaţii sanitare eliberate persoanelor particulare:

 • pentru fiecare autorizaţie
 •  19.250 lei

 • 28.300 lei
 • 56.600 lei
 • 93.900 lei
 • 187.800 lei
 •  
 • 41.300 lei

 Alte lucări:

a) copii heliografe de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale, de ficare metru pătrat de plan:

la scara 1:500

la scara 1:1000

la scara 1:2000

b) eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte

 156.500 lei

234.800 lei

313.000 lei

108.450 lei

ANEXA NR. 3                               

la H.C.L. nr. 304/2000                         

Taxe utilaje

 

 

ANEXA NR. 4                               

la H.C.L. nr. 304/2000                        

Taxă pentru folosirea locurilor publice

 

 ANEXA NR. 5                             

la H.C.L. nr. 304/2000                      

Taxe de ocupare a domeniului public

 

 

 ANEXA NR. 6

la H.C.L. nr. 304/2000

 

Taxe lucrări publice, servicii

 

Denumirea taxei

Valoarea taxei

1. Taxa de grăniţuire

1.565 lei/metru liniar

2. Taxa pentru eliberarea copiilor după autorizaţii, certificate şi alte acte existente în arhiva Municipiului Braşov:

 • până la 5 pagini
 • peste 5 pagini (pentru fiecare pagină)

15.300 lei

3.100 lei

3. Taxa pentru cercetări, măsurători, identificări, constatatări

52.700 lei

4. Taxa pentru săpături pe domeniul public:

 • pentru săpături autorizate
 • pentru săpături autorizate cu întreruperea parţială a circulaţiei
 • pentru săpături autorizate cu întreruperea totală a circulaţiei
 • pentru depozitarea pământului din săpătură
 • pentru ocuparea domeniului public cu utilaje, instalaţii pentru reparaţii curente
 • pentru lucrările:

- de intervenţie urgente la instalaţiile de utilitate publică (apă, canal, gaz, electrice) efectuate de către regiile autonome în termen de maxim 48 ore

- de reabilitarea reţelelor de utilitate publică (apă, canal, gaz, electrice) efectuate de către regiile autonome în termen de maxim 15 zile

 • 15.300 lei/m.p./zi
 • 30.500 lei/m.p./zi
 • 46.000 lei/m.p./zi
 • 3.100 lei/m.p./zi/săpătură
 • 9.100 lei/m.p./zi

   

scutit de plata taxei de săpătură, dar numai până la transformarea regiilor autonome în societăţi comerciale

5. Taxa pentru deţinerea de câini:

 • pentru primul câine de pază
 • pentru al doilea câine de pază
 • pentru fiecare câine de vânătoare
 • pentru fiecare câine de agrement
 • Scutit
 • 305.500 lei/an
 • 458.200 lei/an
 • 122.100 lei/an

 

 

 

Denumirea taxei

Valoarea taxei

Taxa pentru ocuparea terenului pentru construcţiile provizorii specifice organizărilor de şantier:

pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a trotuarelor cu asigurarea circulaţiei prin tunel-protecţie

pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a trotuarelor fără asigurarea circulaţiei (blocarea acestuia)

pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a carosabilului, fără oprirea circulaţiei auto

pentru ocuparea de către lucrările provizorii de şantier a carosabilului, cu oprirea circulaţiei auto

pentru ocuparea de către lucrările provizorii organizare de şantier a terenurilor virane, spaţii verzi

 9.100 lei/lună/m.p. ocupat

15.300 lei/lună/m.p. ocupat

30.500 lei/lună/m.p.

91.700 lei/lună/m.p. ocupat

9.100 lei/lună/m.p. ocupat

 

Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel cu excepţia celor din domeniul construcţiilor, precum şi viza anuală a acestora:

A. Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:

 • a) pentru meseriaşi, cărăuşi
 • b) pentru cazane de fabricat rachiu
 • c) pentru liber profesionişti
 • d) pentru mori, prese de ulei şi darace
 • e) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus

B. Autorizaţii sanitare eliberate persoanelor particulare:

 • pentru fiecare autorizaţie
 • 19.250 lei
 • 28.300 lei
 • 56.600 lei
 • 93.900 lei
 • 187.800 lei

   

41.300 lei

Alte lucrări:

a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale, de fiecare metru pătrat de plan:

 • la scara 1:500
 • la scara 1:1000
 • la scara 1:2000

b) eliberarea sau viza anuală a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte:

156.500 lei

234.800 lei

313.000 lei

108.450 lei

 

 

Denumirea taxei

Valoarea taxei

Taxa pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă, după caz, de utilaje autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit:

 • cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori de cereale şi ferăstraie mecanice pentru lemn
 • darace, pive şi mori pentru boia de ardei

226.300 lei/an/utilaj

90.450 lei/an/utilaj