Hotărârea nr. 303/2000

OBIECT: PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BRASOV ÎN CALITATE DE ORGANIZATOR AL CONCURSULUI INTERNATIONAL DE GIMNASTICA RITMICA "CUPA TÂMPA BRASOV" CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 2000, ANALIZÂ

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 303

din data de 29 noiembrie 2000

OBIECT:  participarea Municipiului Braşov în calitate de organizator al Concursului Internaţional de Gimnastică Ritmică "Cupa Tâmpa Braşov"

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 noiembrie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 27.981/2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune participarea Municipiului Braşov la organizarea Concursului Internaţional de Gimnastică Ritmică "Cupa Tâmpa Braşov",

În temiul art. 20, literele e, o şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov în calitate de organizator al Concursului Internaţional de Gimnastică Ritmică "Cupa Tâmpa Braşov".

     ART. 2. Se aprobă plata cheltuielilor materiale legate de organizarea Concursului Internaţional de Gimnastică "Cupa Tâmpei" în limita sumei de 20.000.000 lei.

     ART. 3. Plata cheltuielilor materiale se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  FLOROI