Hotărârea nr. 302/2000

OBIECT: APROBAREA SUMEI DE 46.000.000 LEI, NECESARA ORGANIZARII MESEI FESTIVE PRILEJUITA DE ZIUA NATIONALA A ROMÂNIEI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.29274 DIN 22 NOIEM

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 302

din data de 29 noiembrie 2000

OBIECT:  aprobarea sumei de 46.000.000 lei, necesară organizării mesei festive prilejuită de Ziua Naţională a României

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 noiembrie 2000,

Analizând referatul nr. 29.274 din 22 noiembrie 2000 al Serviciului Protocol, Relaţii Externe, Integrare Europeană, privind aprobarea sumei de 46.000.000 lei pentru organizarea mesei festive cu ocazia Zilei Naţionale a României,

Având în vedere Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 577/1999, anexa nr. 1,I, A, 1,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă plata sumei de 46.000.000 lei, necesară organizării mesei festive ocazionată de Ziua Naţională a României.

     ART. 2. Plata se va face din capitolul 510 - autorităţi publice locale, art. 30.02 - cheltuieli de protocol.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  FLOROI