Hotărârea nr. 301/2000

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 NOIEMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. AD. 2.885/2000 AL DIRECTIEI ECONOMICE ÎN CARE SE PROPU

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 301

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  aprobarea bugetului local rectificat al Municipiului Braşov

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 28851/2000 al Direcţiei Economice, în care se propune majorarea rectificării bugetului local pe anul 2000 în sumă de 426.128.978 mii lei faţă de propunerea executivului exprimată în referatul nr. 28.851 din 17 noiembrie 2000,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 145/2000 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale art. 5, alin. 3,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2000, în sumă de 426.128.978 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 426.128.978 mii lei la partea de cheltuieli conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA

ANEXà                

la H.C.L. nr. 301/2000         

                                                                               mii lei

COD

Denumire venit/cheltuială

Buget aprobat prin H.C.L. nr. 179/2000

Influenţe            

Buget rectificat     

48.02 Venituri proprii, din care: Venituri cu destinaţie specială

165.000.000

26.331.590

4.139.658

3.459.674

169.193.658

29.791.264

32.02 Cote defalcate din impozitul pe salarii

43.456.000

-22.190.000

21.266.000

34.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

190.350.000

-8.000.000

182.350.000

34.02.02 Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

3.790.882

-

3.790.882

34.02.03 Sume deflacate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice

25.050.000

11.000.000

36.050.000

39.02 Subvenţii primite de la alte bugete

8.870.438

4.662.000

13.532.438

  TOTAL VENITURI

436.517.320

-10.388.342

426.128.978

51.02 Autorităţi publice

43.858.050

-947.700

42.910.350

57.02 Învăţământ

43.008.280

2.646.300

45.654.580

58.02 Sănătate

3.170.000

-320.000

2.850.000

59.02 Cultură

27.506.705

700.000

28.206.705

60.02 Asistenţă socială

18.206.248

3.197.000

21.403.248

63.02 Servicii de Dezvoltare Publică şi Locuinţe

183.403.817

9.145.988

192.549.805

68.02 Transporturi

64.200.000

-7.659.604

56.540.396

72.02 Alte acţiuni

5.007.630

1.215.000

6.222.630

95.02 Fond de rezervă

21.825.000

-21.825.000

0

  Cheltuieli cu destinaţie specială

26.331.590

3.459.674

29.791.264

  TOTAL CHELTUIELI

436.517.320

 -10.388.342

426.128.978