Hotărârea nr. 300/2000

OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE NEGOCIERE A PREŢURILOR DE VÂNZARE A S.A.D. CONFORM H.G. NR. 505/1998; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 27.012/27 OCT. 2000, AL D.A.P.L.,

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 300

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  constituirea Comisiei de negociere a preţurilor de vânzare a S.A.D. conform H.G. nr. 505/1998

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 27.012/27 octombrie 2000 al D.A.P.L., prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia de negociere a preţurilor de vânzare a spaţiilor cu altă destinaţie, aflate în patrimoniul S.C. RIAL S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din H.G. nr. 505/1998,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă constituirea comisiei de negociere a preţurilor de vânzare a spaţiilor cu altă destinaţie aflate în patrimoniul S.C. RIAL S.R.L., având următoarea componenţă:

a) din partea S.C. RIAL S.R.L.:

  • 2 reprezentanţi numiţi de administratorul unic

b) din partea Consiliului Local:

  • Gonţea Ioan
  • Sorici Ioan
  • Bâscă Ioan

     ART. 2. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 240/1998 pe data prezentei hotărâri.

     ART. 3. Comisia de negociere a preţurilor de vânzare a spaţiilor cu altă destinaţie va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA