Hotărârea nr. 30/2000

OBIECT:*INSTITUIREA TAXEI PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE COMERCIALIZARE PE LOCURI PUBLICE AMENAJATE SI NEAMENAJATE* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.937/2000, AL SERVIC

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 30

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: instituirea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de comercializare pe locuri publice amenajate şi neamenajate

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 937/2000 al Serviciului Autorizarea Liberei Iniţiative şi Ocupare Locuri Publice, prin care se propune instituirea unei taxe pentru eliberarea autorizaţiilor de comercializare,

Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 27/1994, republicată,

În temeiul art. 20, literele f şi g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se instituie taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de comercializare pe locurile publice de desfacere amenajate şi neamenajate din Municipiul Braşov, în cuantum de 45.000 lei.

        ART. 2. Se revocă punctele 8 şi 9 din anexa la H.C.L. nr. 72/1994, precum şi orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA