Hotărârea nr. 3/2000

OBIECT:*AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE JUPITER (LÂNGA MAGAZINUL LUCA)* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DATA DE 31 IANUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.20.553/08.12.1999, AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLIC

  

H O T Ã R Â R E A    NR. 3

din data de 31 ianuarie 2000

OBIECT: amplasarea unei construcţii provizorii pe str. Jupiter (lângă Magazinul Luca)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 ianuarie 2000,

Analizând referatul nr. 20.553/08.12.1999 al Serviciului Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea amplasării unei construcţii provizorii pe str. Jupiter (lângă Magazinul Luca),

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Jupiter (lângă Magazinul Luca), conform schiţei anexă la prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:

Destinaţia terenului: amplasarea unei construcţii provizorii (tonete) cu profil de spaţiu comercial.

Durata închirierii: pe o perioadă nedeterminată de la data adjudecării licitaţiei.

Suprafaţa terenului: 6 m.p.

Preţul de pornire al licitaţiei: este de 4.900 lei/m.p./zi, pentru suprafaţa ocupată de spaţiul comercial.

        ART. 2. Se aprobă caietul de sarcini pentru scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov str. Jupiter (lângă Magazinul Luca), pentru amplasarea unei construcţii provizorii, parte integrantă a prezentei hotărâri.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA