Hotărârea nr. 299/2000

OBIECT: RENUNŢARE LA RECURS ÎN DOSARUL NR. 1443/1999; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; AVÂND ÎN VEDERE CONSIDERENTELE SENTINŢEI CIVILE NR. 1015/C/13 SEPTEMBRIE 2000, PRIN CARE A FOST ADMISÃ CON

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 299

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  renunţarea la recurs în Dosarul nr. 1443/1999

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Având în vedere considerentele Sentinţei Civile nr. 1015/C/13 septembrie 2000, prin care a fost admisă contestaţia domnului Cornişteanu, director al Teatrului "Sică Alexandrescu", referitoare la Hotărârea  Consiliului Local prin care s-a aprobat scoaterea la concurs a postului de director al instituţiei sus-menţionate,

În temiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se renunţă la recursul împotriva Sentinţei Civile nr. 1015/C/13 septembrie 2000, pronunţată în cauza ce face obiectul dosarului nr. 1443/1999, aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA