Hotărârea nr. 298/2000

OBIECT: APROBAREA VÂNZÃRII CENTRALEI TERMICE C T 6 GARÃ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. 36.012/2000 AL DIRECŢIEI GOSPODÃRIE ORAş - SERVICIUL SERVICII PUBLICE MUNIC

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 298

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  aprobarea vânzării centralei termice CT 6 Gară

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. T 36.012/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Servicii Publice Municipale,

Având în vedere prevederile Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor şi O.U.G. nr. 168/2000, privind unele măsuri de restructurare a activităţilor regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora,

În temiul art. 20, literele g, h şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Administratorul unic al R.A. Termo Braşov va prezenta până în data de 30 noiembrie 2000 un raport privind încadrarea sau neîncadrarea activului Centrală Termică CT 6 Gară în prevederile O.U.G. nr. 168/2000, art. 3, alin. (1).

     ART. 2. În funcţie de concluziile raportului, Consiliul Local al Municipiului Braşov va aproba (sau nu) vânzarea activului.

    ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA