Hotărârea nr. 297/2000

OBIECT: MANDATAREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAşOV DE A ÎNCHEIA CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE PENTRU CÃMINUL "CASA SOARELUI" CUPROPRIETARUL IMOBILULUI SITUAT ÎN STUPINI, STR. NICOVALEI NR. 4, AVÂND CHIRIA DE 1.000 DM/LUNÃ. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BR

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 263

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  mandatarea Primarului Municipiului Braşov de a încheia contractul de locaţiune pentru Căminul "Casa Soarelui" cu proprietarul imobilului situat în Stupini, str. Nicovalei nr. 4, având chiria de 1.000 DM/lună

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 26.725/25.10.2000 al D.A.P.L., Serviciul Secretariat, prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului Braşov de a încheia contractul de locaţiune pentru Căminul "Casa Soarelui" cu proprietarul imobilului situat în Stupini, str. Nicovalei nr. 4, cu chiria de 1.000 DM/lună,

Având în vedere prevederile art. 6, 7, 8 din O.G.U. nr. 102/1999, publicată în Monitorul Oficial nr. 310/1999,

În temiul art. 20, litera n şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă plata sumei de 1.000 DM/lună către doamna Miess Gerda Franciska, proprietara imobilului situat în Stupini, str. Nicovalei nr. 4, reprezentând chiria pentru spaţiul sus-menţionat în care funcţionează Căminul "Casa Soarelui", începând cu data de 1 martie 2000.

     ART. 2. Chiria de 1.000 DM/lună va fi plătită în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata, de către Căminul "Casa Soarelui" Stupini de la cap. 220 "Cheltuieli materiale şi servicii".

     ART. 3. Imobilul menţionat la art. 1 va fi destinat exclusiv activităţii de recuperare, pregătire şi integrare socio-profesională a copiilor cu Sindrom Down.

     ART. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Braşov să încheie contractul de locaţiune cu proprietara imobilului prevăzut la art. 1.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA