Hotărârea nr. 294/2000

OBIECT: AFILIEREA MUNICIPIULUI BRAşOV LA ASOCIAŢIA CULTURALÃ LES RENCONTRES; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.820 DIN 21 SEPT. 2000, AL SERVICIULUI RELAŢII INTERNAŢIO

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 294

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  afilierea Municipiului Braşov la Asociaţia Culturală Les Rencontres

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 23.820 din 21 septembrie 2000 al Serviciului Protocol Relaţii Internaţionale, Integrare Europeană, privind afilierea Municipiului Braşov la Asociaţia Les Recontres,

Având în vedere prevederile statutului Asociaţiei Les Recontres,

În temiul art. 20, litera x şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă afilierea Municipiului Braşov la Asociaţia Culturală, Les Rencontres.

     ART. 2. Se aprobă plata cotizaţiei anuale în valoare de 420 EURO (plătibil în lei la cursul zilei) din bugetul local.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA