Hotărârea nr. 292/2000

OBIECT: CONSTRUCŢIE GARAJ - STR. SPARTACUS NR. 48; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 15.994 DIN 22.09.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 292

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  construcţie garaj, str. Spartacus nr. 48

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 15.994 din 22 septembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltae şi Amenajarea Teritoriului, privind garajul construit pe terenul aferent imobilului din str. Spartacus nr. 48,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge punctul de vedere prezentat de către expert cu privire la întabularea în C.F. a garajului din str. Spartacus nr. 48, deoarece acest caz se poate rezolva prin aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 326/1999 şi nr. 327/1999.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA