Hotărârea nr. 291/2000

OBIECT: EXPERTIZÃ TEHNICÃ PRIVIND TEREN AFERENT PIEŢII BARTOLOMEU; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 29.201 DIN 20.09.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 291

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  expertiza tehnică pentru terenul aferent Pieţii Bartolomeu

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 29.201 din 20 septembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, cu privire la expertiza tehnică "teren aferent Pieţii Bartolomeu",

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expert cu privire la terenul aferent Pieţii Bartolomeu, în sensul că acesta este proprietatea Statului Român.

     ART. 2. Construcţiile edificate în zona pieţii vor fi legalizate conform prevederilor H.C.L. nr. 327/1999.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA