Hotărârea nr. 29/2000

OBIECT:*APROBAREA SUMEI DE 54.060.000 LEI,PENTRU PLATA PERSONALULUI DE SPECIALITATE DIN AFARA CENTRULUI MILITAR BRASOV, CE FUNCTSIONEAZA ÎN CADRUL COMISIILOR DE RECRUTARE - ÎNCORPORARE* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIBRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA DA

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 29

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: aprobarea sumei de 54.060.000 lei, pentru plata personalului de specialitate din afara Centrului Militar Braşov, ce funcţionează în cadrul comisiilor de recrutare-încorporare

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 673/7.01.2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea din bugetul local pe anul 2000, a sumei de 54.060.000 lei, destinată plăţii personalului de specialitate din afara Centrului Militar Judeţean Braşov, care desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor locale de recrutare-încorporare pe anul 2000,

Având în vedere prevederile Legii nr. 45/1994, privind Apărarea Naţională, art. 35, litera e, ale Legii nr. 46/1996, privind pregătirea populaţiei pentru apărare, art. 76,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă suma de 54.060.000 lei pentru plata personalului de specialitate din afara Centrului Militar Judeţean Braşov, care desfăşoară activităţi în cadrul comisiilor locale de recrutare şi încorporare pe anul 2000.

        ART. 2. Materialele de birotică necesare funcţionării comisiei de recrutare vor fi puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Braşov.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA