Hotărârea nr. 289/2000

OBIECT: RESPINGERE CERERE PRIVIND SCUTIREA LA PLATÃ A IMPOZITULUI PE VENIT, ÎN SUMÃ DE 2.734.167 LEI, PENTRU PERIOADA 1998 - 2000, DATORAT DE NUMITA MOGA ILEANA, DOMICILIATÃ ÎN BRAşOV, STR. PÎRÎULUI NR. 32, BL. E 34, AP. 3; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 289

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  respingerea cererii pentru scutirea la plată a impozitului pe venit, în sumă de 2.734.167 lei, pentru perioada 1998-2000, datorat de numita Moga Ileana, domiciliată în Braşov, str. Pârâului nr. 32, bl. E 34, ap. 3

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 46.038 din 9 octombrie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul soluţionări contestaţii, facilităţi fiscale, prin care se propune respingerea cererii privind scutirea la plată a impozitului pe venit în sumă de 2.734.167 lei, datorat de numita Moga Ileana,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile H.G. nr. 714/1999, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge cererea privind scutirea la plată a impozitului pe venit, în sumă de 2.734.167 lei, datorat de numita Moga Ileana, pentru perioada 1998-2000.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA