Hotărârea nr. 288/2000

OBIECT: RESPINGERE CERERE PRIVIND SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE ÎN SUMÃ DE 378.107 LEI, CALCULATE PÂNÃ LA DATA DE 01.09.2000, AFERENTE IMPOZITULUI PE CLÃDIRE şI TEREN, PENTRU PERIOADA 1999 - 2000, DATORATE DE NUMITA BULARCA AGRIPINA NAT

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 288

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  respingerea cererii pentru scutirea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 378.107 lei, calculate până la data de 01.09.2000, aferente impozitului pe clădire şi teren, pentru perioada 1999-2000, datorate de numita Bularca Agripina Natalia din Stupini, str. Albinelor nr. 22, judeţul Braşov

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 42.866 din 6 octombrie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul soluţionări contestaţii, facilităţi fiscale, prin care se propune respingerea cererii privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 378.107 lei, aferente impozitului pe clădire şi teren, datorate de numita Bularca Agripina Natalia, soţia petentului Bularca Teodor,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile H.G. nr. 714/1999, privind procedura şi competeneţel de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge cererea privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 378.107 lei, aferente impozitului pe clădire şi teren, pentru perioada 1999-2000, datorate de numita Bularca Natalia Agripina, soţia petentului Bularca Teodor, din Stupini, str. Albinelor nr. 22, judeţul Braşov.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA