Hotărârea nr. 287/2000

OBIECT: RESPINGERE CERERE PRIVIND SCUTIREA LA PLATÃ A MAJORÃRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE VENIT, ÎN SUMÃ DE 993.729 LEI, DATORATE DE NUMITUL CODLEANU RADU, DOMICILIAT ÎN BRAşOV, STR. MOLIDULUI NR. 11, BL. B 15, SC. C, AP. 11; CONSILIUL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 287

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  respingerea cererii pentru scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe venit, în sumă de 993.729 lei, datorate de numitul Codleanu Radu, domiciliat în Braşov, str. Molidului nr. 11, bl. B 15, sc. C, ap. 11

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 41.237 din 6 octombrie 2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul soluţionări, contestaţii, facilităţi fiscale, prin care se propune respingerea cererii privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe venit în sumă de 993.729 lei, datorate de numitul Codleanu Radu,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile H.G. nr. 714/1999, privind procedura şi competeneţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge cererea privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe venit, în sumă de 993.729 lei, datorate de numitul Codleanu Radu din Braşov, str. Molidului nr. 11, bl. B 15, sc. C, ap. 11.

 

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA