Hotărârea nr. 286/2000

OBIECT: APROBARE PUD "ATELIER CONFECŢII TEXTILE, MAGAZIN, SEDIU FIRMÃ"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T. AD. 19.073 DIN 11.09.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTA

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 286

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  aprobare P.U.D. "Atelier confecţii textile, magazin, sediu firmă"

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. T ad. 19.073 din 11 septembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. "Atelier confecţii textile, magazin, sediu firmă",

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. "Atelier confecţii textile, magazin, sediu firmă", pe strada Aurora nr. 14, proiect nr. 33/2000, elaborat arhitect Ileana Filipescu şi având ca iniţiator pe Oprea Rodica.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA