Hotărârea nr. 285/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE EXPERTIZÃ TEHNICÃ PRIVIND IDENTIFICARE şI EVALUARE IMOBIL STR. MICHAEL WEISS NR.18; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.114 DIN 29.09.2000 AL SERVICIULU

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 285

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  însuşire expertiză tehnică privind identificare şi evaluare imobil str. Michael Weiss nr. 18

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 30.114 din 29 septembrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind imobilul din str. Michael Weiss nr. 18,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat de expert în dosarul privind identificare şi evaluare imobil str. Michael Weiss nr. 18, cu menţiunea de a se ţine cont de precizările din referat cu privire la prevederile O.G. nr. 525/1996, în sensul că suprafaţa de teren va putea avea minimum 200,00 m.p. şi un front la stradă de 12,00 m.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA