Hotărârea nr. 284/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE EXPERTIZÃ TEHNICÃ PRIVIND IDENTIFICARE, PARTAJARE şI EVALUARE IMOBIL STR. PETRU RAREş NR.18; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 30.138 DIN 29.09.2000 AL S

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 284

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  însuşire expertiză tehnică privind identificare, partajare şi evaluare imobil str. Petru Rareş nr. 18

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 30.138 din 29.09.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind expertiza tehnică ce are ca obiect identificare, partajare şi evaluare imobil str. Petru Rareş nr. 18,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expert cu privire la faptul că imobilul din str. Petru Rareş nr. 18, nu este uşor partajabil în natură în raport cu cotele părţi menţionate în extrasul C.F., dar în aceeaşi măsură se solicită prezentarea şi celei de a doua variantă de dezmembrare pe apartamente a clădirii. Urmează ca unui din apartamentele rezultate din împărţeală să revină Statului Român, care va achita sulta ce i se cuvine în baza unei evaluări.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA