Hotărârea nr. 283/2000

OBIECT: GRÃNIŢUIRE IMOBILE CALEA POIENII NR. 13 - 15; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 29.765/ DIN 20.09.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 283

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  grăniţuire imobile Calea Poienii nr. 13-15

 

Consiliul Local al Municipiului Braºov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 29.765/20.09.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, cu privire la grăniţuire imobile Calea Poienii nr. 13-15,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat prin raportul de expertiză tehnică nr. 2079/2000, cu privire la grăniţuire imobile Calea Poienii nr. 13-15.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA