Hotărârea nr. 282/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR.ZIZINULUI NR. 17, ÎN VEDEREA AMENAJÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIARÃ S.C. CONSTRUCŢII 2000 S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 282

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  însuşire raport de expertiză tehnică evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 17, în vederea amenajării unui acces din exterior, beneficiară S.C. Construcţii 2000 S.R.L.

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 22.895/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 17, în suprafaţă de 8,00 m.p., necesar amenajării unui acces din exterior, beneficiară S.C. Construcţii 2000 S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea directă fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 17, care se va înscrie în C.F. nr. 31247, cu nr.top. 8799/9/1, în suprafaţă de 8,00 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. Construcţii 2000 S.R.L.

     ART. 2. Preţul terenului care va fi înscris conform expertizei nr. 170/4.09.2000, întocmită de S.C. Trimcad S.A., în C.F. nr. 31247, cu nr.top. 8799/9/1, este de 18.378.400 lei, adică 800 USD (1 USD= 22.973 lei,  la data de 01.09.2000), revenind o redevenţă de 4 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3344/2000, este de amenajare a unui acces din exterior la imobilul înscris în C.F. nr. 31248 cu nr.top. 8795/3/XX.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA