Hotărârea nr. 281/2000

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, B-DUL 15 NOIEMBRIE NR. 90, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. ASIT S.A. BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000;

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 281

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 90, în vederea extinderii construcţiei existente, beneficiar S.C. ASIT S.A. Braşov

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 20.692/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 90,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul 15 Noiembrie nr. 90, identificat prin C.F. nr. 24.786, cu nr.top. 6730/1/1/2, în suprafaţă de 6 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. Asit S.A.

     ART. 2. Preţul terenului care va fi înscris conform expertizei întocmite de S.C. Trimcac S.A., în C.F. nr. 24.786, cu nr.top. 6730/1/1/2, este de 13.783.800 lei, adică 600 USD (1 USD= 22.973 lei, la data de 01.09.2000), revenind o redevenţă anuală de 4 USD/m.p./a, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1070/2000 este pentru realizarea unui acces din exterior cu un hol amplasat pe zona verde, pentru imobilul înscris în C.F. nr. 29.914, cu nr.top. 6735/2/I.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA