Hotărârea nr. 280/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. TOAMNEI NR. 5, BL. 3, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CENTRALE TERMICE DE SCARÃ, BENEFICIARÃ ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI "TOAMENI NR. 5"; CONSIL

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 280

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  însuşire raport de expertiză tehnică evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 5, bl. 3, în vederea construirii unei centrale termice de scară, beneficiară Asociaţia de Proprietari "Toamnei nr. 5"

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 21.221/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 5, bl. 3, în suprafaţă de 5,00 m.p., necesar amplasării unei centrale termice de scară, beneficiară Asociaţia de Proprietari "Toamnei nr. 5!,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 5, bl. 3, sc. A, care va fi înscris în C.F. nr. 15282, cu nr.top. 8828/2/a/2, în suprafaţă de 5,00 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Asociaţia de Proprietari "Toamnei nr. 5".

     ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare nr. 31/2000, întocmită de ing. Ţepuşe Mircea - expert tehnic evaluator, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 2.077.845 lei, adică 93 USD (1 USD = 22.349 lei la data de 16 august 2000), revenind o redevenţă anuală de 0,74 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 921/2000, este de construire a unei centrale termice de scară, prin extinderea spaţiului înscris în C.F. nr. 32.075 cu nr.top. 8828/2/a/1.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA