Hotărârea nr. 28/2000

OBIECT:*MODIFICAREA HCL NR.229/1996, REPUBLICATA* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. T.15.237/1999, AL SERVICIULUI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCTII, PRIN CARE SE PROPUNE MODIFI

 

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 28

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: modificarea H.C.L. nr. 229/1996, republicată

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. ad. T 15.237/1999 al Serviciului Disciplina în Construcţii, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 229/1996,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă modificarea alin. 2, art. 4 din Regulament după cum urmează:

"Solicitantul datorează la eliberarea certificatului de dare în folosinţă definitivă de cinci ori taxa legală percepută pentru autorizare".

        ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 229/1996 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 327/1999, astfel modificate, vor fi republicate.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA

ANEXà         

la H.C.L. nr. 26/2000   

R E G U L A M E N T

privind modalitatea de introducere în legalitate a construcţiilor realizate fără forme legale

Construcţiile realizate după apariţia Legii nr. 50/1991, fără forme legale, pot fi introduse în legalitate, în următoarele condiţii:

1. Se va prezenta dovada asupra proprietăţii terenului (extras de carte funciară), eliberată în ultimele 6 luni,  sau acte de atribuire.

2. Se va rpezenta o expertiză asupra construcţiei, conform legii calităţii.

3. Se vor prezenta planurile la nivel de autorizaţie de construire (plan de situaţie şi planul tuturor nivelelor, secţiuni, faţade, plan fundaţii).

4. Se va elibera un certificat de urbanism pentru lucrările realizate înainte de apariţia Legii nr. 50/1991.

Solicitantul datorează la eliberarea certificatului de dare în folosinţă definitivă de cinci ori taxa legală percepută pentru autorizare.

Expertiza va fi efectuată prin Corpul Experţilor Tehnici din România.

5. La eliberarea certificatului de urbanism se va ţine seama de Planul Urbanistic General, de Regulamentul de aliniere şi de cel de înălţime al zonei, iar pentru cele care nu se încadrează în aceste condiţii se vor modifica corespunzător acestor condiţii sau se vor demola prin instanţele de judecată.

6. Nu se vor introduce în legalitate nici un fel de construcţii provizorii (chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri cu panouri de afişaj sau mobilier urban).

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 229/1996

republicată conform H.C.L. nr. 28/2000

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 32.315/1996 al Direcţiei Tehnice, prin care se propun unele modificări ale regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 62/1993 şi modificată prin H.C.L. nr. 90/1995, hotărâre privitoare la "Regulamentul privind introducerea în legalitate a construcţiilor realizate fără autorizaţie înainte de apariţia Legii nr. 50/1991",

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă modificarea regulamentului privintor la introducerea în legalitate a construcţiilor realizate după anul 1958 şi înainte de apariţia Legii nr. 50/1991, conform anxei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA