Hotărârea nr. 279/2000

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. ZIZINULUI NR. 34, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIARÃ TONICA LILIANA.-RODICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000;

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 279

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 34, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiară Tonica Liliana-Rodica

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 22.330/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 34, în suprafaţă de 3,16 m.p., necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiară Tonica Liliana-Rodica,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Zizinului nr. 34, identificat prin C.F. nr. 31529, cu nr.top. 7488/78, în suprafaţă de 3,16 m.p., aparţinând domeniului priviat al Statului Român, către Tonica Liliana-Rodica.

     ART. 2. Preţul terenului care va fi înscris conform expertizei întocmite de expert tehnic Mircea Helegiu şi însuşită de Aculov Lucia, în C.F. nr. 31529, cu nr.top. 7488/78, este de 7.158.980 lei, adică 316 USD (1 USD = 22.655 lei, la data de 24.08.2000), revenind o redevenţă anuală de 4 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3181/2000, este pentru construire trepte şi podest la imobilul înscris în C.F. nr. 31531, cu nr.top. 7488/2/4.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA