Hotărârea nr. 278/2000

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. AL. VLAHUŢÃ NR. 21. ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, BENEFICIARI CHIŢU IOAN şI FLORICA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000;

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 278

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  concesionarea terenului situat în Braşov, str. Al. Vlahuţă nr. 21, în vederea extinderii construcţiei existente, beneficiari GHIŢU IOAN şi FLORICA

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 22.807/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Al. Vlahuţă nr. 21,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea, fără licitaţie publică, a terenului situat în Braşov, str. Al. Vlahuţă nr. 21, identificat prin C.F. nr. 15628, cu nr.top. 8811/2, în suprafaţă de 4 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Chiţu Ioan şi Florica.

     ART. 2. Preţul terenului care va fi înscris în C.F. nr. 15628, cu nr.top. 8811/2, conform expertizei întocmită de S.C. Trimcad S.A., este de 9.189.200 lei, adică 400 USD (1 USD = 22.973 lei, la data de 1 septembrie 2000), revenind o redevenţă anuală de 4 USD/m.p./an, ce va fi  plătită în lei, la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3942/2000 este pentru realizarea unor trepte de acces şi a unui podest la imobilul înscris în C.F. nr. 30027, cu nr. top. 8807/5/LXI.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA