Hotărârea nr. 276/2000

OBIECT: AVIZARE CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR. O. GOGA NR. 11, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, PRIN REALIZAREA UNUI SPAŢIU DESTINAT AMPLASÃRII UNEI C.T.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 276

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  avize concesionare teren situat în Braşov, str. O. Goga nr. 11, în vederea extinderii construcţiilor existente, prin realizarea unui spaţiu destinat amplasării unei C.T.

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 20.27502.08.2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea unui teren situat în raşov, str. O. Goga nr. 11, bl. 201, în vederea realizării unei construcţii cu destinaţia centrală termică,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 84, alin. (3) din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se avizează de principiu concesionarea fără licitaţie publică către Asociaţia de Proprietari "Concordia", a terenului în suprafaţă de 12 m.p., identificat conform C.U. nr. 3177/2000 anexat la prezenta hotărâre, în vederea extinderii construcţiei existente, prin realizarea unui spaţiu destinat amplasării unei centrale termice.

     ART. 2. Expertiza tehnică de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenului menţionat la art. 1 va fi întocmită pe cheltuiala solicitantului de către un expert autorizat şi va fi înaintată spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA