Hotărârea nr. 275/2000

OBIECT: PREDAREA-PRIMIREA DE S.C. RIAL S.R.L. BRAşOV, A IMOBILULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. LUNGÃ NR. 176, ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 17725, CU NR. TOP.615/2, 615/3, 615/4, CÃTRE D-NA PIşCU ELENA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA D

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 275

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  predarea-primirea de către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 176, înscris în C.F. nr. 17725, cu nr.top. 615/2, 615/3, 615/4, către doamna Pişcu Elena

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 18.710/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune ca S.C. RIAL S.R.L. să procedeze la predarea-primirea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 176, înscris în C.F. nr. 17725, cu nr.top. 615/2, 615/3,615/4, către doamna Pişcu Elena,

Având în vedere Sentinţa Civilă nr. 14.603/1998, încheierea Şedinţei Camerei de Consiliu din 28.02.2000, rămasă definitivă, în Dosar nr. 3882/1998 a Judecătoriei Braşov,

Având în vedere prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 289/1998 şi art. 8 din Actul Constitutiv al S.C. RIAL S.R.L.,

În temiul art. 20, litera k şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă predarea-primirea de către S.C. RIAL S.R.L. a imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 176, înscris în C.F. nr. 17725, cu nr.top. 615/2, 615/3, 615/4, către doamna Pişcu Elena, în baza Sentinţei Civile nr. 14.603/2000 a Judecătoriei Braşov, investită cu formulă executorie definitivă.

     ART. 2. Diminuarea capitalului social al S.C. RIAL S.R.L. Braşov cu valoarea imobilului înscris în C.F. nr. 17725, cu nr.top. 615/2, 615/3, 615/4.

     ART. 3. A.G.A. S.C. RIAL S.R.L. va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA