Hotărârea nr. 274/2000

OBIECT: CONTRACT DE COLABORARE CU S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. BUCUREşTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 24.173/2000 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU-SERVICIUL AUTORIZARE LIBERÃ

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 274

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  contractul de colaborare cu S.C. Itineris Media S.R.L. Bucureşti

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 24.173/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Autorizare Liberă şi Ocupare Locuri Publice,

Având în vedere H.C.L. nr. 92/2000, contractul de colaborare nr. 118/200 dintre Municipiul Braşov şi S.C. Itineris Media S.R.L. Bucureşti, art. 9.3.1,

În temiul art. 20, literele g, v şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă înlocuirea poz. 3 şi 4 din anexa 1 la H.C.L. nr. 92/2000, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

     ART. 2. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul nr. 118/2000, aprobat prin H.C.L. nr. 92/2000, prin care art. 3.1. din cap. III se modifică, după cum urmează:

"Pune la dispoziţia partenerului 2 (P2) suprafeţele de teren necesare amplasării unui număr de 12 (doisprezece) panouri publicitare pentru efectuarea de reclamă şi publicitate".

Celelalte clauze din contract rămân neschimbate.

Amplasamentele vor fi cele aprobate de Consiliul Local, în conformitate cu studiul nr. 24.792/2000, întocmit de S.C. Itineris Media S.R.L. Bucureşti şi cu anexa 1 la H.C.L. nr. 92/2000.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA

ANEXA                 

la H.C.L. nr. 274/2000        

AMPLASAMENTE PENTRU RECLAMÃ ÎN FOLOSUL PROPRIU AL S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L.

 

 

 

Nr.

crt.

Amplasament

Aprobat H.C.L. (nr./an)

Suprafaţa de expunere conform H.C.L. (m)

Suprafaţa ocupată la sol (m.p.)

1

B-dul Calea Bucureşti - str. Berzei 2

211/1995

4,0 x 3,0

7,20

2

B-dul Calea Bucureşti - str. Toamnei 1

211/1995

4,0 x 3,0

7,20

3

Cap linie Rectorat

211/1995

4,0 x 3,0

7,20

4

Str. M. Kogălniceanu - BRD

C.U. 3994/2000

4,0 x 3,0

7,20

5

B-dul Griviţei - Magazin Onix 1

211/1995

4,0 x 3,0

7,20