Hotărârea nr. 273/2000

OBIECT: STABILIREA TARIFULUI DE ÎNCHIRIERE A TERENURILOR OCUPATE DE CONSTRUCŢIILE PROVIZORII DIN BAZARUL HÃRMAN-VLAHUŢÃ şI BAZARUL GARÃ CFR CÃLÃTORI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND R

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 273

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  stabilirea tarifului de închiriere a terenurilor ocupate de construcţiile provizorii din bazarul Hărman-Vlahuţă şi bazarul Gară CFR Călători

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 14.603/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Autorizare Liberă Iniţiativă, Ocupare Locuri Publice, privind stabilirea tarifului de închiriere a terenurilor ocupate de construcţiile provizorii din bazarul Hărman Vlahuţă şi bazarul Gară CFR Călători,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă tariful de închiriere a terenurilor ocupate de construcţiile provizorii din bazarul Hărman-Vlahuţă şi bazarul Gară CFR Călători la nivelul stabilit prin anexa 7 la H.C.L. nr. 31/2000, tarif care se va percepe retroactiv pentru agenţii economici din bazarul Gară, adică din data de 20 martie 2000.

     ART. 2. Tariful stabilit la art. 1 se va modifica anual, în funcţie de hotărârile Consiliului Local privind taxele şi impozitele locale.

     ART. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârile Consiliului Local nr. 61/2000 şi nr. 62/2000, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

     ART. 4. Până la data de 15 decembrie 2000 USC Bazar Gară va prezenta P.U.D. pentru edificarea unei construcţii pe locul actualului bazar.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA