Hotărârea nr. 272/2000

OBIECT: RESPINGEREA CONTESTAŢIEI S.C. OMEGA PRESS INVESTMENT S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.- 22.414/4.09.2000, AL DIRECŢIEI PATRIMONIU, PRIN CARE SE ARATÃ CÃ S.C

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 272

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  respingerea contestaţiei S.C. Omega Press Investment S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 22.414/04.09.2000 al Direcţiei Patrimoniu, prin care se arată că S.C. Omega Press Investment S.A. solicită Consiliului Local revenirea asupra rezoluţiei date în şedinţa Consiliului Local din data de 28 august 2000, când nu s-a aprobat proiectul de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public a unor tonete pentru difuzarea presei,

În temiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge contestaţia S.C. Omega Press Investment S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 22.414/04.09.2000 şi în consecinţă nu se aprobă amplasarea pe domeniul public a unor tonete de difuzare a presei.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA