Hotărârea nr. 271/2000

OBIECT: APROBARE PUD CONSTRUIRE LOCUINŢÃ P + M STR. LÂNII NR. 90; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 23.148 DIN 6.10.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJARE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 271

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  aprobare P.U.D. - Construire locuinţă P + M în str. Lânii nr. 90

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 23.148 din 6 octombrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. - Construire locuinţă P + M în str. Lânii nr. 90,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. - Construire locuinţă P + M în str. Lânii nr. 90, proiect nr. P 508/2000, elaborat de S.C. Plan Proiect S.R.L. şi iniţiat de către Florescu Florin.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA