Hotărârea nr. 270/2000

OBIECT: IDENTIFICARE şI STABILIRE SITUAŢIE TEREN DIN STR. AUREL VLAICU NR. 90; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 29.974/06.10.2000, AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 270

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  identificare şi stabilire situaţie teren din str. Aurel Vlaicu nr. 90

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 29.974/06.10.2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind identificare şi stabilire situaţie teren din str. Aurel Vlaicu nr. 90,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expert cu privire la identificare şi stabilire suprafaţă de teren expropriată, str. Aurel Vlaicu nr. 90, cu respectarea prevederilor detaliului de sistematizare al zonei, aprobat la acea dată, respectiv cu păstrarea destinaţiei terenului - curte şcolară.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA