Hotărârea nr. 268/2000

OBIECT: CONCESIONAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICÃ A TERENULUI SITUAT ÎN ZONA GÃRII CFR, AVÂND DESTINAŢIA STABILITÃ PRIN H.C.L. NR. 287/1999, (REPUBLICATÃ); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂ

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 268

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  concesionarea prin licitaţe publică a terenului situat în zona Gării CFR având destinaţia stabilită prin H.C.L. nr. 287/1999, republicată

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. 1336/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea terenului situat în zona Gării C.F.R. Braşov, destinat construirii unui supermarket,

Având în vedere prevederile art. 10 şi 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, Legea nr. 219/1998, art. 84, alin. 2 din Legea nr. 69/1991, republicată şi H.C.L. nr. 287/1999, republicată, conform H.C.L. nr. 342/1999,

În temiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, zona Gării CFR, teren înscris în C.F. nr. 20266, nr.top. 9103/4/b/1/2, în suprafaţă totală de 10.379 m.p.

     ART. 2. Destinaţia terenului menţionat la art. 1 este de construcţie supermarket, conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 287/1999, republicată, conform H.C.L. nr. 342/25.10.1999.

     ART. 3. Durata concesiunii este de 49 de ani.

     ART. 4. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare nr. 61/10.02.2000, întocmit de experţii tehnici evaluatori, ing. Lixandru Miltiade şi ing. Nedeleanu Eleni, sub egida Societăţii generale a exeperţilor tehnici S.A. filiala Bucureşti, parte integrantă a prezentei hotărâri.

     ART. 5. Preţul terenului, aşa cum a fost stabilit, prin expertiza însuşită la art. 4 este de 29 USD/m.p./an.

     ART. 6. Limita maximă a preţului concesiunii (redevenţa) de la care va porni licitaţia este de 1,16 USD/m.p./an.

Preţul concesiunii (redevenţei) va fi exprimat în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua desfăşurării licitaţiei.

     ART. 7. Se aprobă caietul de sarcini privind concesionarea terenului ce face obiectul prezentei hotărâri, anexă la prezenta hotărâre.

     ART. 8. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA

ANEXà                    

la H.C.L. nr. 268/2000

C A I E T     D E    S A R C I N I

- concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în zona Gării CFR, având destinaţia de construire "supermarket" cu dotări aferente (parcaje, alei de acces, zone verzi etc.).

1. Obiectul concesiunii:

1.1. Terenul care face obiectul concesiunii este situat în zona Gară călători C.F.R. Braşov, este delimitat spre sud de B-dul Gării, spre nord de liniile ferate, spre est de clădirea Gării şi parcările aferente, iar spre vest de un ansamblu de ocuinţe şi dotări comerciale.

1.2. Terenul ce se concesionează este înscris în C.F. nr. 20266, nr.top. 9103/4/b/1/2 şi aparţine domeniului privat al Municipiului Braşov, în suprafaţă totală de 10.379 m.p. din care ≈3.136 m.p. construcţie supermarket şi ≈7.243 m.p. parcaje, alei de acces, zone verzi etc.

1.3. Pe terenul menţionat la punctul 1.2. se realizează supermarket, în conformitate cu P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 287/1999 republicată conform H.C.L. nr. 342/1999, proiect nr. 00915/1999  elaborat de S.C. ADA S.R.L. Braşov şi certificatul de urbanism nr. 1477/1999.

1.4. Lucrările de construcţie se vor realiza în baza unui proiect întocmit potrivit Legii nr. 50/1991 (republicată) şi avizat de Comisia de Arhitectură şi Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

2. Termenul:

2.1. Terenul identificat conform punctului 1.1. şi 1.2. se concesionează pe o perioadă de 49 de ani, conform art. 1 din Legea nr. 219/1998.

2.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, prin acordul părţilor.

2.3. La expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcini, bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate (art. 29 din Legea nr. 219/1998).

3. Redevenţa:

3.1. Preţul terenului stabilit prin raportul de expertiză tehnică de evauare nr. 61/10.02.2000 întocmit sub egida Societăţii Generale a Experţilor Tehnici S.A. - filiala Bucureşti, este de 29,00 USD/m.p.

3.2. Limita minimă a preţului concesiunii de la care va porni licitaţia (redevenţa), stabilită astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a preţului de vânzare a terenului, în condiţii de piaţă, conform art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, este de 29,00 USD/m.p.: 25 ani = 1,16 USD/m.p./an. Preţul concesiunii (redevenţa) va fi exprimat în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua desfăşurării licitaţiei.

3.3. Preţul concesiunii (redevenţa) oferit la licitaţie va fi cel puţine egal cu cel înscris la punctul 3.2.

4. Plata redevenţei:

4.1. Modul de plată al preţului concesiunii (redevenţei) şi clauzele obligaţiilor de plată se vor stabili prin contractul de concesiune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

4.2. Contractul de concesiune se va încheia în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitaţiei.

4.3. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul de concesiune, atrage după sine pierderea garanţiei depuse pentru participare şi dacă este cazul, plata de daune interese.

5. Drepturile părţilor:

Drepturile concesionarului:

5.1. Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurilor ce fac obiectul concesiunii.

5.2. Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii.

Drepturile concedentului:

5.3. Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

5.4. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale, legate de interes naţional sau local.

6. Obligaţiile părţilor:

Obligaţiile concesionarului: (persoanei care îşi va adjudeca licitaţia)

6.1. Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi performanţă a bunurilor care fac obiectul concesiunii.

6.2. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

6.3. Concesionarul, în temeiul Legii nr. 50/1991 (republicată) art. 31, are obligaţia să solicite autorizaţia de construcţie şi să înceapă construcţia în termen de cel mult un an de la data semnării contractului de concesiune, în caz contrar, concesiunea îşi pierde valabilitate.

6.4. Durata de execuţie a obiectivului este de maximum 1 an din momentul obţinerii autorizaţiei de construcţie. Autorizaţia de construcţie se va obţine în termen de maxim 120 zile de la data semnării contractului de concesiune.

6.5. Concesionarul are obligaţia ca în termen de 90 zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună cu titlu de garanţie, o sumă fixă, reprezentând valoarea integrală a obligaţiei de plată către concedent pentru primul an de activitate. Modul de actualizare al garanţiei se va stabili prin contractul de concesiune.

6.6. La încetarea contractului de concesiune prin ajungerea la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

Bunurile de retur sunt terenurile pentru care s-a instituit concesiunea, precum şi cele care au rezultat în urma investiţiei impuse la pct. 1.3.

6.7. Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind protecţia mediului.

6.8. Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent în mod unilateral potrivit pct. 5.4. în prezentul caiet de sarcini fără a putea solicita încetarea acestuia.

6.9. Concesionarul este obligat să edifice pe cheltuiala proprie platformele de parcare pentru clienţi şi pentru angajaţii proprii, asigurând numărul de locuri de parcare aferente supermarketului stabilite prin P.U.D.-ul aprobat (aprox. 150 locuri) şi în conformitate cu H.G. nr. 525/1996.

Obligaţiile concedentului:

6.10. Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercitarea drepturilor sale, ce vor fi stabiltie prin contractul de concesiune.

6.11. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

6.12. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia unor împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

7. Încetarea concesiunii:

7.1. Încetarea concesiunii se face prin:

a) Expirarea duratei - la termenul de încetare al concesiunii, concesionarul are obligaţia să restituie în deplină proprietate, liber de orice sarcini, terenul concesionat, inclusiv investiţiile realizate.

b) Răscumpărarea: Pentru cazurile de interes public, înainte de expirarea termenului, concesiunea poate fi răscumpărată de concedent, acesta asigurând despăgubirea corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie promptă, adecvată şi efectivă.

Cazul de interes public, în sensul prezentului caiet de sarcini, se probează conform legilor în vigoare la momentul respectiv.

c) Retragerea: Concesiunea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia când concesionarul nu respectă obligaţiile prevăzute în contractul de concesiune.

Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale concesionarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

REzilierea va opera din plin drept la expriarea unei perioade de 30 (treizeci) de zile de la notificare, dacă concesionarul nu-şi îndeplineşte obligaţiile în acest interval.

d) Renunţare: Concesionarul poate renunţa la concesiune din motive obiective, eventualele investiţii făcute până în momentul rezilierii contractului, îi conferă acestuia un drept de creanţă. Dreptul de creanţă se stabileşte pe cale amiabilă sau pe cale judecătorească.

7.2. Forţa majoră: Exonerează părţile de răspundere, în ceea ce priveşte îndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor ce le revin.

Prin forţa majoră se înţelege orice eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil, care împiedică părţile să-şi execute integral sau parţial obligaţiile.

Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile, prin fax sau prin telefon, urmat de o scrisoare recomandată, cu menţiunea constatării evenimentelor de acest gen, de către organele competente, în prezenţa părţilor.

În caz de forţă majoră, comunicată şi constatată, oblitaţiile părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu menţiunea că nici una din părţi nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri pentru perioada respectivă. Partea care nu îndeplineşte obligaţia comunicării, va suporta irevocabil consecinţele cazului de forţă majoră cât şi îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii.

8. Transmiterea dreptului de concesiune:

8.1. Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau înstrăinare a construcţiei pentru care s-a instituit concesiunea, numai cu acordul concedentului.

8.2. Dreptul de concesiune se transmite cu obligaţia noului concesionar de a respecta condiţiile şi clauzele contractului de concesiune încheiat iniţial.

8.3. Este interzis concesionarului să subconcesioneze în tot sau în parte, unei alte persoane, obiectul concesiunii.

9. Modul de adjudecare al ofertelor

Adjudecarea ofertelor se va face în funcţie de cel mai mare preţ al concesiunii (redevenţă) oferit. Acesta nu poate fi mai mic decât cel stabilit la pct. 3.2.

10. Dispoziţii finale:

10.1 H.C.L. nr. 287/1999 republicată conform H.C.L. nr. 342/1999, H.C.L. nr. 268/2000 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

10.2. Ofertantul câştigător al concesiunii are obligaţia de a restitui celor în drept (dacă este cazul) contravaloarea  expertizei de evaluare a terenului şi a P.U.D.-ului.

10.3 Documentele licitaţiei se depun la dispoziţia ofertanţilor contra cost. Costul unui set este de 200.000 lei.

COMISIA DE LICITAŢIE

Preşedinte     - Vlădoiu Romulus                - director Primăria Braşov

Membrii:       - Loga Mugur Doru                - director Primăria Braşov

               - Cincu Daniel                   - director Primăria Braşov

               - Adrian Ibănescu                - director Consiliul Judeţean Braşov

               - Puşdercă Adrian                - consilier juridic Primăria Braşov

               - Maria Dumitrescu               - şef serviciu Primăria Braşov

               - Sârbu Daniela                  - inspector Primăria Braşov

               - Ştefănescu Gheorghe            - inspector Primăria Braşov

               - reprezentant DGFPCFS Braşov

Secretar       - Adina Corşatea