Hotărârea nr. 266/2000

OBIECT: APROBARE PUD CASÃ DE VACANŢÃ ÎN POIANA BRAşOV - ZONA CAMELIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T AD. 25.701 DIN 05 OCT. 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 266

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  aprobare P.U.D. Casă de vacanţă în Poiana Braşov - Zona Camelia

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. T ad. 25.701 din 5 octombrie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. - Casă de vacanţă în Poiana Braşov - Zona Camelia,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. - Casă de vacanţă în Poiana Braşov - Zona Camelia, proiect nr. 0101/2000, elaborat de către S.C. Tumax S.R.L. şi iniţiat de Păcuraru Marcel.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA