Hotărârea nr. 264/2000

OBIECT: OBIECTIVUL DE INVESTIŢII "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BRAşOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 30 OCTOMBRIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 33.573/2000 AL DIRECŢIEI GOSPODÃRIRE ORAş - SERVICIUL TEHNIC-INVEST

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR. 264

din data de 30 octombrie 2000

OBIECT:  obiectivul de investiţii "Aeroportul Internaţional Braşov"

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 30 octombrie 2000,

Analizând referatul nr. T 33.573/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic-Investiţii,

În temiul art. 20, litera v din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă participarea Municipiului Braşov la realizarea obiectivului de investiţii "Aeroportul Internaţional Braşov".

     ART. 2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov să întreprindă toate demersurile necesare realizării obiectivului de investiţii "Aeroportul Internaţional Braşov", inclusiv să identifice potenţialii investitori interesaţi. Primarul Municipiului Braşov va informa periodic Consiliul Local privind stadiul realizării obiectivului.

 

Preşedinte de şedinţă,

MARIUS  NICA